Jan P. Strijbos – Hoe heet die vogel?

Omslag van 'Hoe heet die vogel' door Jan P. StrijbosTekst: Jan P. Strijbos
Afbeeldingen: Hans Beers
Uitgebracht in: 1927
Uitgebracht door: N.V. van Delft & Zonen
Aantal bladzijden:

  • Deel 1: 224
  • Deel 2: 240

Aantal afbeeldingen (te verzamelen plaatjes):

  • Deel 1: 1-110
  • Deel 2: 111-220

 

Een woord vooraf van de uitgeefster

In de voorrede van Het Vogelboekje zegt de auteur Dr. Jac. P. Thijsse, dat men hem al dikwijls gevraagd heeft naar een goedkoop boekje, waarvan men zich zou kunnen bedienen om de vogels van Nederland te leeren kennen, liefst met gekleurde platen.
“Wel”, zegt hij, “nu heb ik een boekje gemaakt dat alvast goedkoop is, maar die gekleurde platen kon ik voor zoo’n beetje geld niet leveren.”
Bij het lezen daarvan rees bij ons de gedachte, of wij onze afnemers niet van dienst konden zijn door gekleurde, artistieke vogelplaatjes te laten maken, die door de gebruikers van onze artikelen konden worden verzameld in een speciaal daarvoor te schrijven vogel-determineerboekje.
Autoriteiten op vogelkundig gebied gaven, desgevraagd hun ingenomenheid te kennen met wat zoo langzamerhand als een vast plan bij ons gerijpt was.
Den Heer Jan P. Strijbos, bekend om zijn rake, van groote liefde voor de vogelwereld getuigende feuilletons in de Telegraaf, vonden wij bereid den tekst ervoor te schrijven en de geheele voorbereiding op zich te nemen.
Wij wilden het boekje gaarne van zoodanige afmetingen hebben, dat het op de wandeling of excursie gemakkelijk mee te dragen zou zijn; in zakformaat dus.
Al spoedig bleek echter, dat, wilde het boekje eenigzins volledig zijn, het aantal plaatjes de 200 zou naderen of overschrijden. Bestemd als het is om in de eerste plaats buiten gebruikt te worden, moest het ‘zakformaat’ blijven, terwijl, zooals vanzelf spreekt, volledigheid een eerst eisch bleef. Het aantal plaatjes groeide uit tot 220 en zoo bleef er niets anders over dan het werkje uit te geven in 2 deeltjes, die, gescheiden, gemakkelijk mee te dragen zijn.
Hans Beers maakte de aquarellen, zooveel mogelijk naar het levend model, buiten, of in de collecties van Artis. De plaatjes zijn reproducties van deze aquarellen en uitgevoerd in offsetdruk. Aan het bestuur van Artid onzen dank voor de welwillende medewerking aan den artist verleend, zoodat hij vrijelijk naar de collecties van Artis mocht werken.
Boekjes en plaatjes zijn gedrukt bij de Drukkerij Senefelder te Amsterdam.
Er is de meest mogelijke zorg aan besteed.
Wij laten Hoe heet die vogel? zijn loop beginnen, zeer zeker allereerst met het oogmerk onzen fabrikaten een grootere bekendheid te geven, maar achten het daarnaast een voorrecht, de Nederlandsche jeugd in de gelegenheid te kunnen stellen, op meer doeltreffende wijze zich de elementaire kennis van onzen Nederlandschen vogelstand eigen te maken.

 

Citaten of afbeeldingen uit dit album komen voor bij de volgende natuurfoto’s:
Gaai
Groenling
Huismus
Koolmees
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Spreeuw
Staartmees
Vink