O.B. Bommel

Sinds Marten Toonder is begonnen met het publiceren van de verhalen van Tom Poes en O.B. Bommel zijn er veel uitgaven in boekvorm gevolgd, soms met één verhaal erin opgenomen, soms met meer.

Op deze pagina zijn alle afzonderlijke verhalen opgenomen, waarbij de titel een link is naar alle titels waarin dit verhaal is opgenomen. In het menu kunt u rechtstreeks naar andere uitgaven zoals de witte deeltjes of anderszins.

NummerStripnummerVerhaal
1001-028Het geheim der blauwe aarde
2029-056De tooverpijp
3057-084In de tovertuin
4085-112De geheimzinnige roverhoofdman
5113-140De drakenburcht
6141-168Het verdwijneiland
7169-196De reuzenvogel
8197-224De rare uitvinding
8aTom Poes op reis
9225-252Het eiland van Grim, Gram en Grom
10253-280De zieke hertog
11281-308Het monster-ei
12309-336Kaspar de draak
13337-420De laatste Markies van Carabas
14421-485Het land van de blikken mannen
15486-545De betoverde spiegel
16546-604De bergmensen
17605-672Het geheim van het Noorderlicht
18673-720De Bommelschat
19721-785De schat op de zeebodem
20786-820Tom Poes ontmoet een oude bekende
21821-912De Superfilm-onderneming
22913-995De meester-schilder
23996-1079De Chinese waaier
241-40De wonderdokter
2541-85De watergeest
2686-153De talisman
27154-223De nieuwe ijstijd
28224-267Het monster van Loch Ness
29268-365De geheimzinnige sleutel
30366-410De grootgroeiers
31411-443De zeeslang
32444-494Heer Bommel stuit de vooruitgang
33495-559De pierrace
34560-612Het vibreerputje
35613-699Solfertje
36700-771Horror de Ademloze
37772-863De betoverde prinses
38864-933Kwetal de breinbaas
39934-999Het lijm teem
401001-1089De volvetters
411090-1169Het wegwerk
421170-1234Eh… dinges
431235-1295De partij van de Blijheid
441296-1372Mom Bakkesz
451373-1423De kneep van Knipmenis
461424-1492De geheimzinnige gaper
471493-1565De partenspeler
481566-1609Het wroegwezen
491610-1671De schoonschijners
501672-1729De gebroeders Weeromstuit
511730-1796Vriend Vijand
521797-1875De wenswerkster
531876-1911Heer Bommel en zijn iksel
541912-1959Het kunstharshart
551960-1989De Bommelkuur
561990-2047De klokker
572048-2092De pruikenmaker
582093-2144De spiegelaar
592145-2212Heer Bommel gaat vereeuwen
602213-2265De A-prillers
612266-2319De waarzegger
622320-2375De doffe doffer
632376-2425De knollengaard
642426-2494Het slaagsysteem
652495-2553De daadsteller
662554-2618De kniphoed
672619-2684De klonters
682685-2749De muzenis
692750-2818De Atlantiër
702819-2869De giegelgak
712870-2961De wraakgier
722962-3009Het mengeldier
733010-3049De spliterwt
743050-3117De achtgever
753118-3169De zwarte Zwadderneel
763170-3219Het stenenbeenprobleem
773220-3278De Zwelbast
783279-3334Heer Bommel gaat het overdoen
793335-3396De argwaners
803397-3448De kwanten
813449-3502De beunhaas
823503-3596De kiekvogel
833597-3691De dankputters
843692-3754De feunix
853755-3831De windhandel
863832-3891De nozellarven
873892-3928De dropslaven
883929-3981De herenopstand
893982-4046De Hachelbouten
904047-4112De Bommellegende
914113-4168De toornviolen
924169-4221Het Lemland
934222-4283De gezichtenhandel (De Plamoen)
944284-4352Het ontstoffen
954353-4420De wezelkennis
964421-4474Het boze oog
974475-4542De niks
984543-4607De Pikkinring
994608-4607Het huilen van Urgje
1004678-4738De tijwisselaar
1014739-4818De grauwe razer
1024819-4888Het kukel
1034889-4954De wilde wagen
1044955-5055De bovenbazen
1055056-5140De grootdoener
1065141-5236De liefdadiger
1075237-5300Het monster Trotteldrom
1085300a-5370De killers
1095371-5426De vuursalamander
1105427-5495De Labberdaan
1115496-5559De pasmunt
1125560-5630De wisselschat
1135631-5688De grote Barribal
1145689-5746Het nieuwe denken
1155747-5830Bombom de Geweldige
1165831-5908De trullenhoedster
1175909-5969Het booroog
1185970-6032De maanblaffers
1196033-6098De Sloven
1206099-6167Heer Bommel en zijn heldendaden
1216168-6231De kwade inblazingen
1226232-6296De hupbloemerij
1236297-6370De bevrijding van Sollidee
1246371-6427De Viridiaandinges
1256428-6480De tuttelwurm
1266481-6577De verdwenen heer
1276578-6659De astromanen
1286660-6738Het platmaken (ook wel: De Prolzammen)
1296739-6792De onbetaalbare reis
1306793-6858De mob-beweging
1316859-6942De blijdschapper
1326943-7018De slijtmijt
1337019-7082De erfpachter
1347083-7147De waarde-ring
1357148-7228De pijpleider
1367229-7302De Kon Gruwer
1377303-7380De ombrenger
1387381-7441De kwinkslagen
1397442-7500De loodhervormer
1407501-7567Het verdwijnpunt
1417568-7633Het losgetrilde inzicht
1427634-7711De Krookfilm
1437712-7771De transmieter
1447772-7849De vrezelijke krakken
1457850-7938De Pronen
1467939-8051De doorluchtigheid
1478052-8129De Hopsa’s
1488130-8189Het spook van Bommelstein
1498190-8249De kaligaar
1508250-8294De opvoedering
1518295-8366De wind der verandering
1528367-8450De weetmuts
1538451-8500Het griffioen-ei
1548501-8592Het vergeetboekje
1558494-8672De zonnige kijk
1568673-8726De grijze kunsten
1578727-8841De grote Onthaler
1588842-8941De gekikkerde vorst
1590001-0102De denktank
1600103-0207De uitvalsels
1610208-0315De geweldige wiswassen
1620317-0414De toekomer
1630415-0486De andere wereld (boekenweekgeschenk 1982)
1640487-0580De Unistand
1650581-0677De wadem
1660678-0758De minionen
1670759-0848Het spijtlijden
1680849-0950Het volledig maken
1690951-01052De aamnaak
17001053-01143Het ontsollen
17101144-01238De antiloog
17201239-01333De spalten
17301334-01410Heer Ollie en een Bommelding
17401411-01513De zelfkant
17501514-01591De vergelder
17601592-01676Het Bommel-verschiet
17701677-01768Het einde van eindeloos