Dr. G. Kruseman Jr. – De insecten

Omslag van 'De insecten' door Paul A Robert.Tekst: Dr. G. Kruseman Jr.
Afbeeldingen: Paul A. Robert
Uitgebracht in: 1938 (deel 1), 1940 (deel 2)
Uitgebracht door: W.J. Thieme & Cie.
Aantal bladzijden:

  • Deel 1: 158
  • Deel 2: 276

Aantal afbeeldingen:

  • Deel 1: 30
  • Deel 2: 32

 

Voorwoord

De schrijver van dit boekje, de heer Paul A. Robert, teekende en schilderde de platen van dit werk en vertelde er als een enthousiast natuuronderzoeker zeer veel belangwekkends bij.
Op verzoek van den uitgever hen ik op mijn genomen, dit werkje voor het nederlandsche publiek te bewerken. Zeer veel van wat er in het oorspronkelijke boek voorkwam, was voor Nederland niet van belang, omdat bij ons de bergen ontbreken. Daarentegen beschreef de Zwitsersche schrijver natuurlijk niet datgene wat juist aan onze kusten, plassen en poelen is waar te nemen.
Bij het lezen van dit boek moet men wel bedenken, dat er nergens naar volledigheid gestreefd is. Het was slechts de bedoeling, een indruk te geven van de geweldige menigvuldigheid van levensvormen en – gewoonten, die de insectenwereld aan een ieder te aanschouwen biedt, mits hij zich de moeite getroosten wil, nauwkeurig op te merken.
Ik zal echter mijn doel bereikt achten, als enkelen onder de lezers zelf zullen trachten, buiten, de levenswijzen van de insecten waar te nemen. We weten over de soorten en vormen van insecten die ons land bewonen al vrij veel, hoewel er nog groote lacunen in onze kennis zijn, maar over de levenswijzen weten we nog bitter weinig, zelfs dikwijls van de gewoonste soorten.
Ik wil hier mijn collega’s, P.v.d. Wiel en Dr. D.C.Geijskes hartelijk danken voor de hulp, die ze mij hebben willen verleenen bij de determinatie van de gekleurde platen.

Amsterdam, Zomer 1938.

DE BEWERKER

 
 

Citaten of afbeeldingen uit dit album komen voor bij de volgende natuurfoto’s:
Aardhommel
Akkerhommel
Atalanta
Citroenvlinder
Gewone pissebedvlieg
Kleine vos
Leliehaantje